Raporty EBI

2017

2017-06-27Wybór Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję
2017-06-27Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2017
2017-06-01Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2017-05-26Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2016 rok
2017-05-26Jednostkowy raport roczny Alumast S.A. za 2016 rok
2017-05-15Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
2017-04-28Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok
2017-03-24Rezygnacja Członka Zarządu
2017-02-14Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku
2017-01-30Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku

2016

2016-12-30Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
2016-12-19Zmiana w składzie Zarządu Spółki
2016-11-14Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku
2016-08-12Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku
2016-08-12Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
2016-06-10Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.06.2016
2016-05-13Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-05-13Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
2016-05-05Decyzja w sprawie konsolidowania sprawozdań finansowych
2016-04-29Raport roczny za 2015 rok
2016-03-24Zawiadomienie o wyborze oferty Alumast S.A.
2016-03-16Podpisanie przez spółkę zależną SWE Sp. z o.o. umowy dystrybucyjnej z SolarMax Sales and Service GmbH
2016-03-16Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
2016-02-12Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku
2016-02-12Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku
2016-01-26Projekt spółki zależnej rekomendowany do dofinansowania
2016-01-20Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku

2015

2015-12-16Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii L
2015-12-09Wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku NewConnect
2015-11-23Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spółki zależnej Energy Composites Sp. z o.o.
2015-11-20Dookreślenie wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zakończeniem emisji akcji serii M
2015-11-20Zamknięcie subskrypcji akcji serii M
2015-10-29Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku
2015-10-26Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 roku
2015-08-13Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
2015-08-10Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku
2015-08-05Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2015 roku
2015-07-06Zmiana umowy z Autoryzowanym Doradcą
2015-07-02Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2015-06-30Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-06-18Istotne zamówienia eksportowe
2015-06-09Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.06.2015
2015-05-15Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku
2015-05-13Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-05-12Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-05-07Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2015-05-05Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-04-30Zakup nieruchomości i zawarcie umowy kredytowej
2015-04-17Opinia Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie połączenia spółek Alumast S.A. i Hefal Serwis S.A.
2015-04-08Rejestracja zmiana Statutu Spółki
2015-03-31Raport roczny za 2014 rok
2015-03-30Istotne zamówienie
2015-03-03Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2015-02-16Zawarcie ugody pozasądowej z DZ POLSKA S.A. oraz DZ BANK AG
2015-02-13Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku
2015-01-29Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-19Usunięcie w rejestrze KRS wpisów dot. upadłości

2014

2014-12-30Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.12.2014
2014-12-09Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29.12.2014 – korekta uchwały
2014-12-03Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-12-02Zawarcie istotnej umowy
2014-11-14Raport kwartalny za III kwartał 2014
2014-11-14Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
2014-11-07Postanowienie sądu o wykonaniu układu sądowego przez spółkę
2014-10-14Zamknięcie subskrypcji akcji serii L
2014-10-08Wykonanie układu
2014-10-08Dookreślenie wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zakończeniem emisji akcji serii L
2014-09-29Wpływ środków z tytułu dotacji z Ministerstwa Skarbu Państwa
2014-09-23Wpływ środków z tytułu wkładu na pokrycie akcji serii L
2014-09-11Zawarcie umowy o udzielenie pomocy na restrukturyzację z Ministerstwem Skarbu Państwa
2014-08-14Zawarcie umowy objęcia akcji na okaziciela serii L ze spółką Hotel Polonia Sp. z o.o.
2014-08-14Rozwiązanie przedwstępnej umowy objęcia akcji ze spółką Hefal Serwis S.A.
2014-08-14Raport kwartalny za II kwartał 2014
2014-08-07Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
2014-07-26Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie udzielenia Spółce pomocy na restrukturyzację
2014-07-25Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację
2014-07-01Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2014-07-01Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2014
2014-06-04Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-05-28Raport roczny za 2013 rok
2014-05-28Informacja w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska dot. odmowy przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej
2014-05-15Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku
2014-04-17Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację
2014-04-16Rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
2014-04-16Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii I na rynku NewConnect
2014-04-09Wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect
2014-03-26Warunkowa rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
2014-03-06Powołanie spółki zależnej ENERGY COMPOSITES Sp. z o.o.
2014-02-28Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację
2014-02-18Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację
2014-02-14Podpisanie przedwstępnej umowy objęcia akcji ze spółką Hefal Serwis S.A.
2014-02-14Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku
2014-02-12Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
2014-02-12Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie podjęcia przez Zarząd rozmów ze spółką Hefal Serwis S.A. w przedmiocie ewentualnego p
2014-01-14Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

2013

2013-12-20Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację
2013-12-19Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację
2013-12-13Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2013-12-13Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.12.2013
2013-11-20Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację
2013-11-15Podpisanie przez spółkę zależną Alumast GmbH umowy na montaż instalacji solarnej
2013-10-31Raport kwartalny za III kwartał 2013
2013-10-28Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2013
2013-10-02Podpisanie listu intencyjnego
2013-08-14Raport kwartalny za II kwartał 2013
2013-08-14Informacja w sprawie złożonego przez Alumast pozwu przeciw DZ Bank Polska o zapłatę odszkodowania
2013-08-02Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2013-07-26Informacja o sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska dot. złożenia skargi kasacyjnej
2013-07-25Istotne zamówienie
2013-07-19Żądanie Akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2013-07-19Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
2013-07-13Informacja w sprawie złożonego przez Alumast pozwu przeciw DZ Bank Polska o zapłatę odszkodowania
2013-07-04Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację
2013-06-26Informacja dot. złożonego wniosku o pomoc na restrukturyzację
2013-06-14Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2013
2013-05-17Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2013-05-15Raport kwartalny za I kwartał 2013
2013-05-14Zmiany w składzie Zarządu
2013-05-14Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2013-04-30Raport roczny za 2012 rok
2013-04-26Zmiana terminu przekazania raportu rocznego
2013-04-23Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska
2013-04-19Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2013-04-16Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.04.2013
2013-04-10Informacja dot. posiedzenia sądu apelacyjnego w sprawie dot. transakcji terminowych z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska
2013-03-27Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację
2013-03-19Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2013-03-13Wyznaczenie terminu rozprawy dot. złożonej apelacji od wyroku w sprawie dot. transakcji terminowych z powództwa Alumast przeciw
2013-02-14Raport kwartalny za IV kwartał 2012
2013-01-29Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

2012

2012-12-13Informacja dot. struktury akcjonariatu
2012-12-07Zawarcie istotnych umów
2012-12-01Złożenie apelacji od wyroku w sprawie dot. transakcji terminowych z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska
2012-11-14Raport kwartalny za III kwartał 2012
2012-10-25Informacja dot. publikacji wyroku w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska
2012-10-11Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska
2012-10-05Powołanie spółki zależnej SWE Sp. z o.o.
2012-09-21Złożenie wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację
2012-09-07Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska
2012-08-14Raport kwartalny za II kwartał 2012
2012-08-13Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska
2012-07-05Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska
2012-06-29Wybór Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję
2012-06-29Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2012 roku
2012-06-25Informacja dot. spłaty zobowiązań objętych układem
2012-06-21Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska
2012-06-15Istotne zamówienie na maszty flagowe
2012-06-11Istotne zamówienie na słupy oświetleniowe
2012-06-06Istotne zamówienie na słupy oświetleniowe
2012-05-31Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2012
2012-05-21Raport roczny za 2011 rok
2012-05-18Informacja dot. pozwu Alumast przeciwko DZ Bank Polska o zapłatę 15.710.756,08 zł
2012-05-17Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska
2012-05-15Raport kwartalny za I kwartał 2012
2012-05-07Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska
2012-04-26Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska
2012-04-03Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.04.2012
2012-03-27Informacja dot. posiedzenia sądu w sprawie zawezwania do próby ugodowej o zapłatę przez DZ Bank na rzecz Alumast odszkodowania o
2012-03-22Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska
2012-03-08Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.04.2012
2012-03-01Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska
2012-02-23Istotne zamówienie
2012-02-14Raport kwartalny za IV kwartał 2011
2012-01-26Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska
2012-01-20Zmiany w składzie Zarządu
2012-01-20Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2012-01-18Podpisanie umowy o wzajemnym partnerstwie
2012-01-17Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku
2012-01-17Notowanie akcji zwykłych na okaziciela serii K
2012-01-10Istotne zamówienie
2012-01-10Rejestracja akcji serii K przez KDPW
2012-01-09Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska

2011

2011-12-20Istotne zamówienie
2011-12-20Informacja dot. wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w spr. zapłaty przez DZ Bank Polska SA na rzecz Alumast odszkodowania za
2011-12-19Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i aktualna treść tekstu jednolitego Statutu ALUMAST S.A.
2011-12-15Istotne zamówienie na maszty flagowe
2011-12-15Istotne zamówienie na słupy oświetleniowe
2011-11-14Raport kwartalny za III kwartał 2011
2011-11-11Informacja dot. postępowania sądowego z powództwa DZ Bank Polska przeciwko Alumast o zapłatę 1.026.728,00 zł z tyt.rozliczenia
2011-11-08Istotna umowa
2011-11-03Notowanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K
2011-10-28Przyjęcie do depozytu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K w KDPW
2011-10-26Dookreślenie wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zakończeniem emisji akcji serii K
2011-10-24Zakończenie subskrypcji akcji serii K
2011-10-19Przydział akcji serii K. Dojście emisji do skutku
2011-10-17Informacja o liczbie akcji serii K objętych i opłaconych w wyniku złożonych zapisów
2011-10-12Istotne zamówienie
2011-10-07Istotne zamówienie
2011-10-07Istotne zamówienie
2011-09-27Notowanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K
2011-09-20Złożenie wniosków o wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania praw poboru akcji serii K na rynku NewConnect
2011-09-15Formularz zapisu na akcje serii K oraz harmonogram oferty
2011-09-15Wprowadzenie praw poboru akcji, praw do akcji oraz akcji zwykłych na okaziciela serii K do obrotu na rynku NewConnect
2011-09-06Istotne zamówienie
2011-09-06Rejestracja Jednostkowych Praw Poboru akcji serii K przez KDPW
2011-09-02Powołanie prokurenta Spółki
2011-08-31Publikacja ogłoszenia w MSiG o publicznej ofercie akcji serii K
2011-08-22Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
2011-08-22Podpisanie umowy sprzedaży i dystrybucji
2011-08-16Raport kwartalny za II kwartał 2011
2011-08-05Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2011-08-02Postanowienie sądu o zakończeniu postępowania układowego
2011-07-29Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej
2011-07-28Istotne zamówienie
2011-07-26Prawomocne postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu
2011-07-05Zatwierdzenie układu
2011-06-22Zawarcie układu
2011-06-21Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2011
2011-06-10Postępowanie sądowe z powództwa DZ Bank przeciwko Alumast SA o zapłatę kwoty 1.026.728,00 zł z tyt.transakcji opcji walutowych i
2011-06-09Wniesienie do sądu zawezwania do próby ugodowej w spr. zapłaty przez DZ Bank Polska SA na rzecz Alumast odszkodowania za utracon
2011-05-31Wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli
2011-05-30Istotne zamówienie
2011-05-25Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2011-05-24Informacja dot. wezwania DZ Bank Polska SA do zapłaty na rzecz Alumast odszkodowania obejmującego utracone korzyści za okres: 01
2011-05-24Informacja dot. wezwania DZ Bank Polska SA do zapłaty na rzecz Alumast odszkodowania obejmującego koszty związane z ogłoszeniem
2011-05-24Informacja dot. wezwania DZ Bank Polska SA do zapłaty na rzecz Alumast odszkodowania obejmującego koszty obrony przed bezpodstaw
2011-05-23Podpisanie listu intencyjnego
2011-05-20Raport roczny za 2010 rok
2011-05-19Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska
2011-05-16Raport kwartalny za I kwartał 2011
2011-04-29Istotne zamówienie
2011-04-19Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
2011-04-06Informacja dot. postępowania układowego
2011-04-01Istotna informacja
2011-04-01Informacja dot. sprawy z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska
2011-04-01Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2011-03-30Informacja dot. postępowania układowego
2011-03-29Zawarcie umowy pożyczki
2011-03-24Informacja dot. postępowania układowego
2011-03-18Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska
2011-03-10Informacja dot. postępowania układowego
2011-02-28Istotna informacja
2011-02-18Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.02.2011
2011-02-16Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska
2011-02-14Raport kwartalny za IV kwartał 2010
2011-02-11Informacja dot. postępowania układowego
2011-01-28Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku
2011-01-27Istotne zamówienie
2011-01-21Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2011-01-21Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2011-01-12Informacja dot. postępowania układowego
2011-01-03Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska