Raport bieżący 12/2011

ALUMAST SA zawiadomienie o zbyciu akcji emitenta

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 26 października 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Bartosza Boszko o następującej treści:

"Ja niżej podpisany Bartosz Boszko, informuję, że w wyniku sprzedaży 100 000 akcji (transakcja pakietowa) zawartej w dniu 20.10.2011 r. na dzień 24.10.2011 wraz z podmiotem zależnym SYSTEM CAPITAL Sp. z o.o. posiadam 100315 akcji Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, co stanowi 4,6% udziału w ilości akcji i tyle samo udziału w głosach na WZA.

Przed zbyciem posiadałem wraz z podmiotem zależnym 200315 akcji Alumast S.A. co stanowiło 9,18% udziału w akcjach i tyle samo udziału w głosach na WZA.

Niniejsze zawiadomienie stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z art. 69, ust 1 oraz art. 69, ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl