Raport bieżący 15/2011

ALUMAST SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji i zmianie liczby głosów na WZ

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 22 grudnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

"Ja niżej podpisany, Piotr Rybicki, informuję, iż w wyniku nowej emisji akcji ALUMAST S.A. serii K przeprowadzonej w dniach 19 września 2011 r. do 7 października 2011 r., (zarejestrowanej przez Sąd – o czym Spółka Akcyjna Alumast informowała raportem bieżącym w dniu 19 grudnia 2011 r.), mój udział w kapitale zakładowym spółki ALUMAST S.A. zmniejszył się poniżej 5%.

Przed zmianą posiadałem 139.956 akcji (spośród 2.180.000 wszystkich akcji), co stanowiło 6.42% udziału w kapitale zakładowym spółki (139.956 głosów, 6,42% w ogólnej liczbie głosów).

Po zmianie posiadam 175.356 akcji (spośród 3.652.094 wszystkich akcji), co stanowi 4,80% udziału w kapitale zakładowym spółki (175.356 głosów, 4,80% w ogólnej liczbie głosów).

Niniejsze zawiadomienie stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z art. 69, ust. 1 oraz art. 69, ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."

kom espi abs

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl