Raport bieżący 16/2011

ALUMAST SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji i zmianie liczby głosów na WZ

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 22 grudnia 2011 roku otrzymał od Akcjonariusza Pana Zbigniewa Szkopka zawiadomienie o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, iż na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego ALUMAST S.A. (Emitent) w wyniku emisji akcji serii K zmieniła się liczba posiadanych przeze mnie akcji Emitenta oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed rejestracją podwyższenia kapitału i zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów posiadałem 304.448 szt. akcji ALUMAST S.A., co stanowiło 13,97% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 304.448 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 13,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wraz z podmiotem przeze mnie kontrolowanym Hotel Polonia Sp. z o.o. przed rejestracją podwyższenia kapitału i zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów posiadałem łącznie 652.568 szt. akcji ALUMAST S.A., co stanowiło 29,93% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 652.568 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 29,93% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Po rejestracji podwyższenia posiadam 659.680 szt. akcji ALUMAST S.A., które stanowią 18,06% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 659 680 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 18,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wraz z podmiotem przeze mnie kontrolowanym Hotel Polonia Sp. z o.o. posiadam łącznie 1 007 800 szt. akcji ALUMAST S.A., które stanowią 27,60% kapitału zakładowego Emitenta i uprawiają do wykonywania 1 007 800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 27,60% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."

kom espi abs

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl