Raport bieżący 17/2011

ALUMAST SA - zawiadomienie akcjonariusza o nabyciu praw do akcji

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 22 grudnia 2011 roku otrzymał od Akcjonariusza Pana Zbigniewa Szkopka zawiadomienie o następującej treści:

"Ja niżej podpisany Zbigniew Szkopek, jako Przewodniczący Rady Nadzorczej ALUMAST S.A., działając na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 30 listopada 2011 w Katowicach, nabyłem 45 000 szt. (czterdzieści pięć tysięcy) praw do akcji spółki ALUMAST S.A. po 1,00 zł (jeden złoty 00/100) za jedno PDA.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta spółki ALUMAST S.A. jestem zobowiązany do przekazywania informacji o zawartych transakcjach. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro."

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl