Raport bieżący 18/2011

ALUMAST SA - zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 22 grudnia 2011 roku otrzymał od spółki Hotel Polonia Sp. z o.o. zawiadomienie o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, iż na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego ALUMAST S.A. (Emitent) w wyniku emisji akcji serii K zmniejszył się procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed rejestracją podwyższenia kapitału i zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Hotel P:olonia Sp. z o.o. posiadał 348.120 szt. akcji ALUMAST S.A., co stanowiło 15,97% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 348.120 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 15,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Po rejestracji podwyższenia Hotel Polonia Sp. z o.o. posiada 348.120 szt. akcji ALUMAST S.A., które stanowią 9,53% kapitału zakładowego Emitenta i uprawiają do wykonywania 348.120 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 9,53% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, iż Hotel Polonia Sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji ALUMAST S.A.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejsze zawiadomienie dotyczy zmniejszenia udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów."

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl