Raport bieżący 22/2011

ALUMAST SA informacja o nabyciu akcji

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 27 grudnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

"Ja niżej podpisany Adam Guz, jako Członek Rady Nadzorczej ALUMAST S.A., działając na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż osoba blisko ze mną związana tj. spółka Hefal Serwis S.A. zawarła w dniu 19 grudnia 2011 roku w Wodzisławiu Śląskim umowę zakupu akcji spółki ALUMAST S.A. (umowa cywilnoprawna poza obrotem zorganizowanym), w wyniku której nabędzie 191 659 szt. (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela spółki ALUMAST S.A., stanowiących 5,2% udziału w kapitale zakładowym ALUMAST S.A. po ceni e 1,30 zł (jeden złoty 30/100) za akcję, tj. łącznie 249.156,70 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 70/100). Przeniesienie akcji ALUMAST S.A. na Hefal Serwis S.A. nastąpi pod warunkiem i z chwilą zapłaty za nabyte akcje ALUMAST S.A.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż spółka dokonująca transakcji tj. Hefal Serwis S.A. jest blisko ze mną związana (pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej Hefal Serwis S.A.), a jednocześnie jestem Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta spółki ALUMAST S.A. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro."

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl