Raport bieżący 2/2012

ALUMAST SA zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast SA informuje, iż 19 marca 2012 roku otrzymał z firmy Hefal Serwis SA zawiadomienie o następującej treści:

"Działając w charakterze członków zarządu Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: "Spółka") uprawnionych do łącznej reprezentacji Spółki, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2009 Nr 185, poz. 1439, ze zm., dalej: "ustawa o ofercie publicznej") informujemy, iż w wyniku nabycia w dniu 16 marca 2012 r. roku 191.659 (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: "Emitent"), Spółka przekroczyła próg 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co łączyło się ze spełnieniem dyspozycji art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

Przed tą transakcją, Spółka nie posiadała żadnych akcji Emitenta i tym samym nie była uprawniona do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Obecnie Spółka posiada 191.659 (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji Emitenta, które stanowią 5,25% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 191.659 (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,25% ogólnej liczby głosów

Oświadczamy również, iż nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej."

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl