Raport bieżący 3/2012

ALUMAST SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji i zmianie liczby głosów na WZ

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast SA informuje, iż 22 marca 2012 roku otrzymał od Pana Zbigniewa Szkopka zawiadomienie o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2009 Nr 185, poz. 1439, ze zm., dalej: "ustawa o ofercie publicznej"), informuję, iż na skutek sprzedaży 191.659 (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: "Spółka") i przeniesienia w/w akcji w dniu 16.03.2012 r. na rachunek inwestycyjny nabywcy - Hefal Serwis S.A. (zawiadomienie przesłane do Alumast S.A. w dniu 19.03.2012 r.) mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu poniżej progu 15%, a wraz z podmiotem zależnym - Hotel Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu - poniżej progu 25% ogólnej liczbie głosów w Spółce, spełniając dyspozycję art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Przed zbyciem w/w akcji w Spółce posiadałem 656.680 (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji w Spółce, co stanowiło 17,98% jej kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 656.680 (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu (17,98% ogólnej liczby głosów). Wraz z podmiotem zależnym - Hotel Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu - posiadałem łącznie 1.003.000 (słownie: jeden milion trzy tysiące) akcji w Spółce, co stanowiło 27,46% jej kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 1.003.000 (słownie: jeden milion trzy tysiące) głosów na Walnym Zgromadzeniu (27,46% ogólnej liczby głosów).

Po zbyciu w/w akcji w Spółce posiadam obecnie 465.021 (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji w Spółce, które stanowią 12,73% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 465.021 (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu (12,73% ogólnej liczby głosów). Wraz z podmiotem zależnym - Hotel Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu - posiadam obecnie łącznie 811.341 (słownie: osiemset jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji w Spółce, co stanowi 22,22% jej kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 811.341 (słownie: osiemset jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu (22,22% ogólnej liczby głosów).

Oświadczam także, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej."

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi abs/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl