Raport bieżący 11/2013

ALUMAST SA zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: "Alumast S.A.") działając na podstawie art. 160 ust. 4 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. Nr 211, poz. 1384, dalej: "ustawa o obrocie instrumentami finansowymi") informuje, że w dniu 17 grudnia 2013 r. otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Spółki p. Zbigniewa Szkopka przekazane na podstawie art. 160 ust. 1 w związku z art. 161a ust. 1 i art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1950), że jako Prezes Zarządu Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, zawarł on w dniu 16 grudnia 2013 roku umowę sprzedaż akcji (umowa cywilnoprawna poza obrotem zorganizowanym) dotyczącą nabycia (zakupu) przez niego 358 884 (słownie: trzystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu czterech) akcji Alumast S.A. po cenie 0,74 zł za sztukę (słownie: siedemdziesiąt cztery grosze) za każdą akcję, tj. łącznie 265 574,16 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote szesnaście groszy) za wszystkie akcje objęte ww. transakcją.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl