Raport bieżący 12/2013

ALUMAST SA zawiadomienie o zmniejszeniu liczby akcji będących w posiadaniu LETUS CAPITAL S.A.

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie z firmy LETUS CAPITAL S.A. o następującej treści:

"W trybie artykułu 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w związku z zawarciem w dniu 16 grudnia 2013 roku umowy sprzedaży akcji Emitenta tj. spółki ALUMAST S.A. zmniejszyła się liczba akcji będących w posiadaniu Letus Capital S.A.

Przed opisanym powyżej zdarzeniem akcjonariusz Letus Capital S.A. posiadał 717 768 sztuk akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowiło 19,7% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 717 768 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 19,7% ogólnej liczby głosów w WZ.

Po transakcji sprzedaży akcji akcjonariusz Letus Capital S.A. posiada 358 884 sztuk akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 9,8% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają 358 884 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 9,8% ogólnej liczby głosów w WZ.

Jednocześnie informuję, iż Letus Capital S.A. nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Alumast S.A.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie"

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl