Raport bieżący 13/2013

ALUMAST SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w dniu 19.12.2013 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Adama Guza, Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. o następującej treści:

"Ja niżej podpisany Adam Guz, jako Członek Rady Nadzorczej ALUMAST S.A., działając na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż osoba blisko ze mną związana tj. spółka Letus Capital S.A. w ramach zawarcia umowy sprzedaży w dniu 16 grudnia 2013, zbyła 358 884 szt. (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji spółki ALUMAST S.A. za cenę 0,74 zł (siedemdziesiąt cztery grosze) za każdą akcję. Transakcja odbyła się na mocy umowy cywilnoprawnej poza rynkiem NewConnect.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż spółka dokonująca transakcji tj. Letus Capital S.A. jest blisko ze mną związana (pełnię funkcję prezesa zarządu) a jednocześnie jestem Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta spółki ALUMAST S.A. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl