Raport bieżący 14/2013

ALUMAST SA zawiadomienie akcjonariusza

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w dniu 19.12.2013 r. otrzymał zawiadomienie z firmy Letus Capital S.A. o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") (Dz.U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184 poz. 1539) informuję, że wskutek udzielenia w dniu 12 grudnia 2013 roku pełnomocnictwa przez Letus Capital S.A. (Akcjonariusz) do wykonywania prawa głosu na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ALUMAST S.A., które zwołane zostało na dzień 13 grudnia 2013 roku, zmniejszył się udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów.

Przed opisanym wyżej zdarzeniem akcjonariusz Letus Capital S.A. posiadał 717 768 sztuk akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 19,7% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają 717 768 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 19,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Po ww. zdarzeniu Letus Capital posiadał 717 768 sztuk akcji społki ALUMAST S.A., co stanowi 19,7% udziału w kapitale zakładowym społki, natomiast na skutek udzielonego pełnomocnictwa nie posiada głosów na walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnictwo udzielone przez Letus Capital dotyczy wyłącznie Walnego Zgromadzenia ALUMAST S.A. zwołanego na dzień 13 grudnia 2013 roku i po jego zakończeniu Letus Capital S.A. będzie posiadał 717 768 szt. akcji ALUMAST S.A. co stanowi 19,7% udziału w kapitale zakładowym spółki, które będą dawały 717 768 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 19,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Jednocześnie informuję, iż Letus Capital S.A. nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Alumast S.A.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie."

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl