Raport bieżący 15/2013

ALUMAST SA Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: "Alumast S.A.") działając na podstawie art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, dalej: "ustawa o ofercie publicznej") informuje, że w dniu 23 grudnia 2013 r. otrzymał zawiadomienie od pana Zbigniewa Szkopka przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) i ust. 4 ustawy o ofercie publicznej, że w wyniku zawarcia w dniu 16 grudnia 2013 roku z Letus Capital Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 43/7, 40-048 Katowice (wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000310902) umowy sprzedaży akcji Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: "Alumast S.A.") nabył on w dniu 20 grudnia 2013 roku (przeniesienie akcji na rachunek inwestycyjny nabywcy) 358 884 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Przed nabyciem akcji na podstawie ww. umowy sprzedaży akcji p. Zbigniew Szkopek posiadał 465 021 (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji Alumast S.A., które stanowiły 12,73% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.. Po nabyciu akcji na podstawie ww. umowy sprzedaży akcji p. Zbigniew Szkopek posiada 823 905 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięć) akcji Alumast S.A. stanowiących 22,55% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Jednocześnie p. Zbigniew Szkopek poinformował na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 5) w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej, iż wraz z podmiotem zależnym Hotel Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Ślaskim, ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski (wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000144415), posiada obecnie łącznie 1 170 225 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji Alumast S.A. stanowiących 32,04% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A). Zgodnie z oświadczeniem p. Zbigniew Szkopek nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Alumast S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia. Ponadto brak jest zależnych od p. Zbigniewa Szkopka podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl