Raport bieżący 3/2014

ALUMAST SA Zawiadomienie o zbyciu akcji przez TWINLIGHT FINANCE LIMITED

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 27 marca 2014 roku otrzymał zawiadomienie z firmy TWINLIGHT FINANCE LIMITED o następującej treści:

"Działając na podstawie art.69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), Twinlight Finance Limited niniejszym zawiadamia, że w wyniku transakcji sprzedaży w dniu 23.03.2014 r. na rynku NewConnect 183418 sztuk (sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemnaście) akcji spółki Alumast S.A., stanowiących 5,02% kapitału zakładowego Spółki oraz stanowiących 5,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alumast S.A. Obecnie Twinlight Finance Limited nie posiada akcji Alumast S.A.

Przed dokonaniem transakcji Twinlight Finance Limited posiadał 183418 sztuk akcji spółki Alumast S.A. co stanowiło 5,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 183418 głosów, co stanowiło 5,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Alumast S.A.

Jednocześnie zawiadamia się, że Twinlight Finance Limited nie posiada podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje spółki, oraz nie zawierał żadnych umów z osobami, o których mowa w artykule 87 ust. 1 pkt 3 lit.c) Ustawy o ofercie."

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl