Raport bieżący 4/2014

ALUMAST SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 28 marca 2014 roku otrzymał od Pana Adama Guza, członka Rady Nadzorczej Alumast S.A., zawiadomienie o następującej treści:

"Ja, niżej podpisany, Adam Guz działając na podstawie art.160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż osoba blisko ze mną związana tj. spółka Letus Capital dokonała następujących transakcji na akcjach spółki ALUMAST S.A. (Emitent):

-w dniu 18 marca 2014 roku sprzedaż łącznie 53.000 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,53 zł

-w dniu 20 marca 2014 roku sprzedaż łącznie 13.000 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,63 zł

Transakcje zostały dokonane na rynku NewConnect, na którym akcje są notowane. Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce ALUMAST S.A. wchodzę w skład organu nadzorczego tj. pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki i jestem Członkiem Zarządu Letus Capital S.A. Jednocześnie informuję, że suma transakcji, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu, przekroczyła próg 5 000 EUR."

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl