Raport bieżący 6/2014

ALUMAST SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 02 kwietnia 2014 roku otrzymał od Pana Adama Guza, członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. zawiadomienie o następującej treści:

"Ja, niżej podpisany, Adam Guz działając na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż osoba blisko ze mną związana tj. spółka Letus Capital dokonała następujących transakcji na akcjach spółki ALUMAST S.A. (Emitent):

-w dniu 25 marca 2014 roku sprzedaż łącznie 8.724 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,63 zł

-w dniu 28 marca 2014 roku sprzedaż łącznie 4.500 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,60 zł

Transakcje zostały dokonane na rynku NewConnect, na którym akcje są notowane. Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce ALUMAST S.A. wchodzę w skład organu nadzorczego tj. pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki i jestem Członkiem Zarządu Letus Capital S.A. Jednocześnie informuję, że suma wartości transakcji, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu, przekroczyła próg 5 000 EUR."

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl