Raport bieżący 11/2014

ALUMAST SA Zawiadomienie o zmniejszeniu liczby akcji będących w posiadaniu Letus Capital S.A.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 21 maja 2014 roku otrzymał zawiadomienie z firmy Letus Capital S.A. o następującej treści:

"W trybie artykułu 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w związku z zawarciem w dniu 13 maja 2014 roku transakcji sprzedaży akcji Emienta tj. spółki ALUMAST S.A. zmniejszyła się liczba akcji będących w posiadaniu Letus Capital S.A.

Przed opisanym powyżej zdarzeniem akcjonariusz Letus Capital S.A. posiadał 184 200 sztuk akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowiło 5,04% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 184 200 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,04% ogólnej liczby głosów w WZ.

Po transakcji sprzedaży akcji akcjonariusz Letus Capital S.A. posiadał 161 000 sztuk akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 4,41% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają 161 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,41% ogólnej liczby głosów w WZ.

Jednocześnie informuję, iż Letus Capital S.A. nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji ALUMAST S.A.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie"

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl