Raport bieżący 29/2014

ALUMAST SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ALUMAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: "ALUMAST S.A.") działając na podstawie art. 160 ust. 4 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014 r, poz. 94 ze zm., dalej: "ustawa o obrocie instrumentami finansowymi") informuje, że w dniu 20 października 2014 r. otrzymał zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Spółki p. Beaty Hut przekazane na podstawie art. 160 ust. 1 w związku z art. 161a ust. 1 i art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1950), iż w dniu 16 października 2014 roku w Wodzisławiu Śląskim zawarła ona umowę sprzedaży akcji (umowa cywilnoprawna poza obrotem zorganizowanym), na mocy której nabyła 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji ALUMAST S.A. za cenę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl