Raport bieżący 30/2014

ALUMAST SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 5%

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 04.11.2014 roku otrzymał od Pana Krzysztofa Stanik zawiadomienie o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż po transakcjach zawartych podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 04.11.2014 posiadam 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 7,12% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają prawo do 260.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 7,12% ogólnej liczby głosów"

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl