Raport bieżący 31/2014

ALUMAST SA zawiadomienie akcjonariusza - Hotel Polonia Sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: "Alumast S.A.") działając na podstawie art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, dalej: "ustawa o ofercie publicznej") informuje, że w dniu 20 listopada 2014 r. otrzymał zawiadomienie od Hotel Polonia Sp. z o.o., przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) i ust. 4 ustawy o ofercie publicznej, że po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii L oraz zmian Statutu Spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim uległ podwyższeniu udział Hotel Polonia Sp. z o.o. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Dotychczas Hotel Polonia Sp. z o.o. posiadał 346.320 (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji Alumast S.A. stanowiących 9,5 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów z akcji Alumast S.A. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Alumast S.A., Hotel Polonia Sp. z o.o. posiada 1.546.320 (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji Alumast S.A., stanowiących 31,9 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Zgodnie z oświadczeniem Hotel Polonia Sp. z o.o. nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Alumast S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia. Ponadto brak jest zależnych od Hotel Polonia Sp. z o.o. podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl