Raport bieżący 33/2014

ALUMAST SA zawiadomienie akcjonariusza - Hefal Serwis S.A.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: "Alumast S.A.") działając na podstawie art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, dalej: "ustawa o ofercie publicznej") informuje, że w dniu 20 listopada 2014 r. otrzymał zawiadomienie od Hefal Serwis S.A., przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) i ust. 4 ustawy o ofercie publicznej, że po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii L oraz zmian Statutu Spółki, udział Hefal Serwis S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. uległ obniżeniu poniżej progu 5 %. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Alumast S.A., Hefal Serwis S.A. posiadał 191.659 (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji Alumast S.A. stanowiących 5,2 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów z akcji Alumast S.A. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Alumast S.A., liczba akcji Alumast S.A. posiadanych przez Hefal Serwis S.A., nie uległa zmianie, jednak w wyniku zwiększenia ogólnej liczby akcji w Alumast S.A., udział Hefal Serwis S.A. w kapitale zakładowym Alumast S.A. oraz ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. obniżył się do poziomu 4 %. Ponadto brak jest zależnych od Hefal Serwis S.A. podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl