Raport bieżący 2/2015

ALUMAST SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: "Alumast S.A.") działając na podstawie art. 160 ust. 4 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. Nr 211, poz. 1384, dalej: "ustawa o obrocie instrumentami finansowymi") informuje, że w dniu 24.04.2015 r. otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Spółki p. Zbigniewa Szkopka, przekazane na podstawie art. 160 ust. 1 w związku z art. 161a ust. 1 i art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1950), że zawarł on w dniu 20 kwietnia 2015 roku porozumienie rozwiązujące umowę sprzedaży akcji Alumast S.A. z dnia 12 grudnia 2013 r. (umowa cywilnoprawna poza obrotem zorganizowanym) zobowiązujące go do zwrotnego przeniesienia na rzecz sprzedawcy (jako zwrot świadczenia z umowy) 358 884 (słownie: trzystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu czterech) akcji Alumast S.A., tj. wszystkich akcji objętych wcześniejszą transakcją sprzedaży.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl