Raport bieżący 8/2015

ALUMAST SA Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 10.06.2015 roku otrzymał od Pana Krzysztofa Stanik zawiadomienie o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji zawartych podczas sesji na rynku New Connect w dniu 09.06.2015 posiadam 727.000 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy) akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 14,98% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają prawo do 727.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,98% ogólnej liczby głosów.

Przed wyżej wymienionymi transakcjami posiadałem 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały prawo do 485.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie zawiadamiam, że nie mam zamiaru zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów ALUMAST S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia."

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl