Raport bieżący 9/2015

ALUMAST SA Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 18.06.2015 roku otrzymał od spółki LETUS CAPITAL S.A. zawiadomienie o następującej treści:

"Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30/6, 40-048 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000310902 (dalej: Zawiadamiający), w imieniu której działa Prezes Zarządu Dariusz Przewłocki, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1382 - dalej: ustawa o ofercie), niniejszym zawiadamia o:

1.Zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce ALUMAST S.A. poniżej progu 5%, w wyniku sprzedaży w dniach sesyjnych 28.04.2015, 5.05.2015, 6.05.2015, 7.05.2015, 8.05.2015 na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie łącznie 108.883 sztuk akcji Spółki ALUMAST S.A. oraz w wyniku transakcji pakietowej sprzedaży w dniu sesyjnym 9.06.2015 r. na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie łącznie 250.001 sztuk akcji Spółki ALUMAST S.A.

2.Przed dokonanym zbyciem Zawiadamiający posiadał 358.884 sztuk akcji Spółki ALUMAST S.A., stanowiących 7,4% udziału w kapitale zakładowym Spółki ALUMAST S.A. oraz stanowiących 7,4% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ALUMAST S.A.

3.Po dokonanym zbyciu Zawiadamiający nie posiada akcji Spółki ALUMAST S.A.

4.Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki ALUMAST S.A.

5.Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie."

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl