Raport bieżący 1/2016

ALUMAST SA Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 21.01.2016 roku otrzymał od Pana Krzysztofa Stanik zawiadomienie o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji zawartych podczas sesji na rynku New Connect w dniach 14.01.2016-19.01.2016 nabyłem 15.500 akcji spółki Alumast S.A. po cenie 0,99 zł. Obecnie posiadam 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 17,52% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają prawo do 850.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 17,52% ogólnej liczby głosów.

Przed wyżej wymienionymi transakcjami posiadałem 834.500 (osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset) akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 17,2% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały prawo do 834.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 17,2% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie zawiadamiam, że nie wykluczam dalszego zwiększania udziału w ogólne liczbie głosów ALUMAST S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia."

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl