Raport bieżący 6/2016

ALUMAST SA (6/2016) Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 07.07.2016 roku powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza Pana Krzysztofa Stanika (Stanik).

Treść zawiadomienia:

"Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji zawartych podczas sesji na rynku New Connect w dniach 24.06.2016-06.07.2016 nabyłem 32.400 akcji spółki Alumast S.A. po średniej cenie 1,32 zł. Obecnie posiadam 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 20,04% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają prawo do 980.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 20,04% ogólnej liczby głosów.

Przed wyżej wymienionymi transakcjami posiadałem 947.600 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 19,38% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały prawo do 947.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,38% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie zawiadamiam, że nie wykluczam dalszego zwiększania udziału w ogólne liczbie głosów ALUMAST S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl