Raport bieżący 13/2016

ALUMAST SA (13/2016) Informacja o wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 05 grudnia 2016 roku otrzymał Wystąpienie Pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli (dalej: NIK).

Kontrola prowadzona przez NIK w Alumast S.A. dotyczyła otrzymanego w 2014 roku wsparcia z Ministerstwa Skarbu Państwa w formie dotacji na restrukturyzację w kwocie 4,77 mln zł. w tym w szczególności: przygotowania wniosku o wsparcie, wykorzystania udzielonego wsparcia, wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych oraz uzyskanych efektów wsparcia.

Kontrola dotyczyła okresu od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2016 z uwzględnieniem zdarzeń poza tym okresem, które miały wpływ na działalność objętą kontrolą.

NIK ocenił pozytywnie działania Alumast S.A. w zakresie wykorzystania środków publicznych na restrukturyzację, nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl