Raport bieżący 2/2017

ALUMAST SA (2/2017) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej oraz objęcie nowych udziałów w tej spółce

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 29 marca 2017 roku, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki zależnej Emitenta - Energy Composites Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (KRS: 0000511759) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 3 umowy spółki dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki z kwoty 255 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) o kwotę 1 595 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 1 850 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez ustanowienie nowych udziałów w liczbie 31 900 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział. Wszystkie nowo ustanowione udziały zostały objęte i pokryte przez Emitenta wkładem pieniężnym (w uchwale wyłączono prawo pierwszeństwa objęcia udziałów przez pozostałych wspólników).

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej ma na celu zapewnienie części wkładu własnego w związku z przewidywanymi inwestycjami i wydatkami kapitałowymi niezbędnymi dla dalszego dynamicznego rozwoju działalności Energy Composites Sp. z o.o.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl