Raport bieżący 12/2017

ALUMAST SA (12/2017) Zawarcie porozumienia w przedmiocie realizacji roszczeń wynikających z praw do korzystania na terytorium Polski z wzorów przemysłowych na tzw. flagi piórowe

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 roku Spółka zawarła z A3 Producent Flag M.Szymura M.Szymura Spółka jawna porozumienie w przedmiocie realizacji roszczeń wynikających z posiadanych praw z rejestracji na terytorium Polski (Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej) wzorów przemysłowych na tzw. flagi piórowe (prawa z rejestracji nr 10415 i nr 10416) określające wspólne cele, zasady działania oraz podział praw i obowiązków stron.

Spółka jest licencjobiorcą (licencja pełna niewyłączna) ww. wzorów przemysłowych. Na mocy porozumienia z dnia 19 lipca br. strony będą podejmować wspólnie działania mające na celu ustalenie podmiotów wykorzystujących ww. wzory przemysłowe w swoje działalności, a następnie dążyć do realizacji roszczeń wynikających z posiadanych praw. W przypadku braku możliwości porozumienia z takimi podmiotami strony w przedmiocie nabycia praw z licencji, strony podejmą działania ukierunkowane m.in. na wycofanie z obrotu oraz zniszczenie produktów naruszających prawa wyłączne, uzyskanie stosownych rekompensat pieniężnych, naprawienia szkody i usunięcia skutków niedozwolonych działań. Ponadto strony ustaliły, że wszelkie wpływy z licencji nabytych przez osoby trzecie oraz kwot ew. odszkodowań będą gromadzone na odrębnym rachunku powierniczym i dzielone pomiędzy strony porozumienia w częściach równych (z uwzględnieniem kosztów egzekwowania roszczeń). Spółka będzie ponosić koszty zatrudnienia pełnomocnika w celu dochodzenia praw, które podlegałyby refundacji w przypadku uzyskania odpowiednich wpływów z nabytych licencji / rekompensat od osób trzecich naruszających prawa wyłączne.

Porozumienie zostało zawarte na czas oznaczony, na okres obowiązywania praw z rejestracji ww. wzorów przemysłowych.

Okoliczność zawarcia ww. porozumienia została uznana za przedmiot informacji poufnej z uwagi na istotne rynkowe znaczenie flag piórowych oraz potencjalny wpływ zawartego porozumienia na pozycje konkurencyjną Spółki na tym rynku, przy czym w obecnej chwili nie jest możliwe oszacowanie skutków finansowych związanych z kosztami dochodzenia praw oraz ew. przyszłymi wpływami z tytułu licencji, odszkodowań i innych rekompensat wypłacanych przez osoby trzecie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl