Raport bieżący 13/2017

ALUMAST SA (13/2017) Zawarcie przez Spółkę istotnej umowy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu 01.09.2017 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Spółką ("Pożyczkobiorca") a COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633) ("Pożyczkodawca"). Przedmiotem umowy pożyczki jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę pożyczki kwoty pieniężnej w wysokości 500 000 zł. Pożyczka podlega oprocentowaniu wg stopy procentowej równej 10% (słownie: dziesięć) procent w skali roku. Pożyczkodawca dokona przelewu kwoty pożyczki w terminie do dnia 4 września 2017 r. Pożyczkobiorca zwróci Pożyczkodawcy kwotę pożyczki nie później niż do dnia 4 października 2017 r. Zabezpieczenie Pożyczki stanowią: (i) weksel in blanco wystawiony zgodnie z deklaracją wekslową zawartą w umowie pożyczki, (ii) przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych i zapasów Spółki (zgodnie z zestawieniem do umowy pożyczki); (iii) akt notarialny, w którym Pożyczkobiorca poddał się egzekucji i który obejmuje wskazanie obowiązku zapłaty sumy pożyczki i kwoty oprocentowania; (iv) akt notarialny, w którym Pożyczkobiorca poddał się egzekucji i który obejmuje wskazanie obowiązku wydania Pożyczkodawcy przedmiotu przewłaszczenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl