Raport bieżący 19/2017

ALUMAST SA (19/2017) Zawarcie przez Spółkę istotnej umowy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Spółka"), informuje, że w dniu 15.09.2017 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Spółką ("Pożyczkobiorca") a InnoEco Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poniatowej ("Pożyczkodawca"). Przedmiotem umowy pożyczki jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę linii odnawialnej pożyczki do kwoty 400 000 zł. Pożyczka podlega oprocentowaniu wg stopy procentowej równej 10% (słownie: dziesięć procent) w skali roku. Pożyczkodawca dokona przelewu kwoty pożyczki w terminie do dnia 20 września 2017 r. Pożyczkobiorca zwróci Pożyczkodawcy kwotę pożyczki nie później niż do dnia 20 września 2018 r.

Zabezpieczenie Pożyczki stanowią: (i) cesja przyszłych wierzytelności przysługujących Spółce, (ii) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych - formach do budowy słupów z żywic poliestrowych; (iii) ustanowienie przez spółkę zależną Energy Composites Sp. z o.o. hipoteki do kwoty 400.000 zł na nieruchomości położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej, działka 2421/31, dla które prowadzona jest księga wieczysta KW GL1W/00058154/6.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl