Raport bieżący 4/2018

ALUMAST SA (4/2018) Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Alumast S.A."), informuje, że otrzymał zawiadomienie od pana Zbigniewa Szkopka (działającego w imieniu własnym oraz jako Prezes Zarządu COMHOP Sp. z o.o.) przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) i ust. 4, art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm. "ustawa o ofercie publicznej") o tym, że w dniu 07.03.2018 r. uzyskał informację o przeniesieniu (transferze) akcji (dalej: "transfer akcji") z rachunku inwestycyjnego podmiotu zależnego p. Zbigniewa Szkopka - COMHOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (NIP 639-18-13-614, REGON: 277929095, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000144415) (dalej "COMHOP") (sprzedawca) na rachunek inwestycyjny COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633) (dalej: "COLO-COLO") (kupujący) w wykonaniu zawartej pomiędzy sprzedawcą a kupującym umowy sprzedaży 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji ALUMAST S.A. za łączną cenę 1 000 000 (słownie: jeden milion złotych) (umowa sprzedaży zawarta w dniu 31.08.2017).

Przed transferem akcji p. Zbigniew Szkopek posiadał 415 021 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 7,05 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 5) w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej p. Zbigniew Szkopek informuje ponadto, iż podmiot zależny- COMHOP posiadał przed transferem akcji 1 546 320 (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 26,25 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Wraz z COMHOP p. Zbigniew Szkopek posiadał łącznie 1 961 341 (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji Alumast S.A. stanowiących 33,30% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.

Po transferze akcji p. Zbigniew Szkopek posiada 415 021 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących obecnie 7,05 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Ponadto p. Zbigniew Szkopek informuje, iż podmiot zależny od niego - COMHOP posiada 546 320 (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 9,27 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Wraz z COMHOP p. Zbigniew Szkopek posiada łącznie 961 341 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji Alumast S.A. stanowiących 16,32 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.

Ponadto p. Zbigniew Szkopek informuje w związku z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie, iż łączy go pisemne porozumienie z COLO-COLO co do nabywania akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz wskazuje, że po transferze akcji: (i) COLO-COLO posiada 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 33,95 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. (ii) p. Zbigniew Szkopek wraz z COMHOP oraz COLO-COLO posiadają łącznie 2 961 341 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji Alumast S.A. stanowiących łącznie 50,28% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.

Brak jest innych zależnych od p. Zbigniewa Szkopka lub COMHOP podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej.

Zarówno p. Zbigniew Szkopek, jak i COMHOP nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl