Raport bieżący 15/2018

ALUMAST SA (15/2018) Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ALUMAST S.A. ("Alumast S.A.", "Spóła"), informuje, że w dniu 10.08.2018 r. otrzymał zawiadomienie od pana Zbigniewa Szkopka (działającego w imieniu własnym oraz jako Prezes Zarządu COMHOP Sp. z o.o.) przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) i ust. 4, art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 7 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 512, ze zm. "ustawa o ofercie publicznej") o tym, że w dniu 09.08.2018 r. uzyskał informację o objęciu 2 000 000 akcji serii O Alumast S. A. w wykonaniu uprawnień z 2 000 000 warrantów subskrypcyjnych serii A przez COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633) (dalej: "COLO-COLO") w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym na podstawie uchwały nr 24/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alumast S. A. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. W wyniku emisji 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela Alumast S. A. serii O (dalej: "emisja akcji serii O") łączna liczba akcji w Alumast S. A. wynosi obecnie 7 890 551 (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden).

Przed emisją akcji serii O p. Zbigniew Szkopek posiadał 415 021 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) akcji Alumast S. A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 7,05 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 5) w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej p. Zbigniew Szkopek informuje ponadto, iż podmiot zależny - COMHOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (NIP 639-18-13-614, REGON: 277929095, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000144415) (dalej "COMHOP") posiadał 546 320 (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji Alumast S. A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 9,27 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S. A. Wraz z COMHOP p. Zbigniew Szkopek posiadał łącznie 961 341 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji Alumast S.A. stanowiących 16,32 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.

Po objęciu akcji serii O p. Zbigniew Szkopek posiada 415 021 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących obecnie 5,26 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S. A. Ponadto p. Zbigniew Szkopek informuje, iż podmiot zależny od niego - COMHOP posiada 546 320 (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji Alumast S. A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 6,92 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S. A. Wraz z COMHOP p. Zbigniew Szkopek posiada łącznie 961 341 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji Alumast S. A. stanowiących 12,18 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S. A.

Ponadto p. Zbigniew Szkopek informuje w związku z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie, iż łączy go pisemne porozumienie z COLO-COLO co do nabywania akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz wskazuje, że po rejestracji akcji serii O: (i) COLO-COLO posiada

4 000 000 (słownie: cztery miliony) akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 50,69 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. (ii) p. Zbigniew Szkopek wraz z COMHOP oraz COLO-COLO posiadają łącznie 4 961 341 (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji Alumast S.A. stanowiących łącznie 62,88% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.

Brak jest innych zależnych od p. Zbigniewa Szkopka lub COMHOP podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej.

Zarówno p. Zbigniew Szkopek, jak i COMHOP nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl