zakończona subskrypcja akcji serii J w ofercie prywatnej

ALUMAST SA zakończona subskrypcja akcji serii J w ofercie prywatnej

ALUMAST SA zakończona subskrypcja akcji serii J w ofercie prywatnej

Nr: 1/2008

Zarząd Alumast S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii J zgodnie z § 4.1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW.

1. Subskrypcję akcji rozpoczęto 27 listopada 2007 roku, a zakończono 10 grudnia 2007 roku.

2. Akcje przydzielono w dniu 11 grudnia 2007 roku.

3. Sprzedażą objętych było 347.800 akcji serii J o wartości nominalnej 1,00 zł, związanych z podwyższeniem kapitału Spółki.

4. Stopa redukcji - nie dotyczy.

5. Alumast SA uzyskała ze sprzedaży akcji nowej emisji łącznie 2.434.600 złotych.

6. Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 7,00 złotych za akcję.

7. W ofercie prywatnej akcje serii J nabyło 19 inwestorów.

8. Subemitent - nie dotyczy.

9. Poniesione do tej pory przez Alumast S.A. koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej wyniosły blisko 130,7 tys. zł netto (szacunkowe dane na dzień 31 grudnia 2007 roku), z czego:

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 56,0 tys. zł

b. sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 26,0 tys. zł

c. koszty promocji oferty: 48,7 tys. zł

Koszty emisji zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym zgodnie z art. 36 ust 2b Ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalna akcji, pozostała ich część zostanie zaliczona się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu §4 ust. 1; Załącznik do Uchwały Nr 581/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 sierpnia 2007r. Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych na rynku NewConnect.

kom ebi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl