rejestracja zmian w statucie

ALUMAST SA rejestracja zmian w statucie

ALUMAST SA rejestracja zmian w statucie

Nr: 13/2008

Zarząd Alumast S.A. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2008 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu zmian w Statucie Spółki dot. par. 6 Statutu. Dotychczas obowiązujący par. 6 Statutu brzmiał: "Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmiany.", po zarejestrowaniu zmian paragraf ten otrzymuje brzmienie: "Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmiany, jeżeli uchwała w tej sprawie będzie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego." W załączeniu test jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

kom ebi mln/mno/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl