zwołanie ZWZA

ALUMAST SA zwołanie ZWZA

ALUMAST SA zwołanie ZWZA

Nr: 14/2008

Zarząd Alumast S.A. w Wodzisławiu Śląskim, informuje, iż na dzień 12 maja 2008 roku zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("ZWZA"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Stencel przy ul. Dworcowej 3 w Katowicach i rozpocznie obrady o godz. 12.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZA.

2. Wybór Przewodniczącego Obrad.

3. Sporządzenie Listy Obecności.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku Obrad.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007,

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,

d) przeznaczenia zysku z roku obrotowego 2007,

e) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków poszczególnym członkom Zarządu,

f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków poszczególnym członkom Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni do udziału w obradach ZWZA są akcjonariusze, którzy złożą akcje na okaziciela i nie odbiorą ich przed końcem ZWZA oraz akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Alumast S.A., zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia ZWZA, tj. do dnia 12 maja 2008 roku. Akcje oraz świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30a, najpóźniej do dnia 2 maja 2008 roku do godz. 16.30.

Zarząd Alumast SA informuje, że odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą udostępnione akcjonariuszom od dnia 18 kwietnia 2008 roku, wnioski przedstawiane pod obrady ZWZA będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy od dnia 2 maja 2008 roku , a Lista Uprawnionych Akcjonariuszy od dnia 7 maja 2008 roku, w siedzibie Alumast S.A. w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30a, w godz. od 9.00 do 16.30.

Zarząd Alumast S.A. informuje, ponadto, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Osoby prawne delegują swojego przedstawiciela. Współuprawnieni z akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki.

Pełnomocnictwo do udziału w ZWZA powinno być wystawione w języku polskim na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i § 6 ust. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

kom ebi mln/mno/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl