Alumast SA zmiana prognozy wyników finansowych na 2008 r. oraz plan na rok 2009

Alumast SA zmiana prognozy wyników finansowych na 2008 r. oraz plan na rok 2009

Alumast SA zmiana prognozy wyników finansowych na 2008 r. oraz plan na rok 2009

Nr: 3/2009

Zarząd Alumast S.A. informuje o zmianie prognozy wyników finansowych Spółki za rok obrotowy 2008, które zostały opublikowane w dokumencie informacyjnym Spółki z dnia 24 grudnia 2007 roku.

Prognoza na 2008 rok zakładała:

- przychody spółki: 17.110.000 zł

- wynik finansowy netto spółki: + 1.599.400 zł

Przy 70% udziale eksportu w sprzedaży (w tym eksport na rynki wschodnie - ponad 22 %).

Powyższe wartości zostały przyjęte z uwzględnieniem:

- średniego kursu EUR - 3,60 PLN

- średniej ceny aluminium (za 1 tonę) zgodnie z LME - 2800 USD

Aktualna prognoza:

- przychody spółki: 11.500.000 zł

- wynik finansowy netto: strata przekraczająca kwotę 2.000.000 zł

Przy 54% udziale eksportu w sprzedaży (w tym eksport na rynki wschodnie - około 19 % , a w okresie listopad - grudzień 4 %)

Ostateczną informację o zrealizowanych wynikach Zarząd Spółki przedstawi po zakończeniu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta tj. na początku marca 2009 roku.

Główne czynniki, które wpłynęły na zmianę prognoz to:

- kilkumiesięczne opóźnienie w uruchomieniu zakładu do produkcji słupów z żywic poliestrowych, co przełożyło się na brak możliwości realizacji sprzedaży nowych produktów na zakładanym poziomie w 2008 roku. Ponadto Spółka do czasu uruchomienia produkcji ponosiła dodatkowe koszty wynagrodzeń nowych pracowników, którzy zostali zatrudnieni na początku roku, aby w pełni zabezpieczyć produkcję w nowym zakładzie oraz koszty reklamy i promocji nowych produktów.,

- znaczny spadek sprzedaży na rynki eksportowe, szczególnie na rynki wschodnie, związany z pogorszeniem się ogólnoświatowej sytuacji makroekonomicznej,

- znaczne wahania kursu PLN wobec EUR i USD,

- znaczne wahania cen aluminium na rynkach światowych,

- zaostrzone kryteria przyznawania limitów kredytowych dla klientów eksportowych (część klientów ze wschodu została ich pozbawiona przez obsługujące banki ),

- straty związane z rozliczeniem transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych polegających na kupnie/sprzedaży opcji walutowych oraz transakcji typu cap/floor na aluminium. Wyłącznym celem Zarządu przyświecającym zawarciu transakcji związanych z instrumentami pochodnymi było zabezpieczenie się przed ryzykiem kursowym związanym z przychodami uzyskiwanymi przez Spółkę w EUR oraz przed wzrostem ceny aluminium, który jest podstawowym surowcem wykorzystywanym w produkcji masztów. Ze względu na skutki kryzysu na międzynarodowych rynkach finansowych przejawiających się w postaci niekorzystnych zmian kursów PLN/EUR oraz ceny aluminium Zarząd Alumast S.A. podjął decyzję o rozliczeniu (zamknięciu) zawartych transakcji zabezpieczających. Łączny wynik po zamknięciu i rozliczeniu wszystkich transakcji wyniósł -999,8 tys. zł (z tytułu opcji walutowych: -564.9 tys. zł, z tytułu transakcji na aluminium: -434,9 tys. zł).

Podjęte działania związane z zabezpieczeniem kursu euro oraz cen aluminium nie miały charakteru spekulacyjnego.

W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Alumast S.A. podjął następujące kroki mające na celu poprawę wyników finansowych Spółki w 2009 roku:

- intensyfikacja działań zmierzających do wprowadzenia do sprzedaży pełnej gamy słupów oświetleniowych z żywic poliestrowych. Przeprowadzenie kolejnych badań (pod koniec stycznia 2009) w celu uzyskania niezbędnych do sprzedaży certyfikatów CE,

- położenie większego nacisku na sprzedaż na rynku niemieckim - od września 2008 roku Spółka zatrudnia menagera w Niemczech, który do tej pory współpracował ze Spółką w ramach sprzedaży masztów na tym rynku, a od lat pracował w sektorze energetycznym - doświadczenie to przyczyni się do rozwoju sprzedaży słupów oświetleniowych na tym rynku,

- wejście na rynek skandynawski z masztami z żywic poliestrowych (rynek oceniany jest na 25 000 sztuk masztów rocznie) - w styczniu odbyło się spotkanie w Sztokholmie z firmą zainteresowaną dystrybucją produktów Spółki na tym rynku,

- rozwijanie kontaktów i pozyskiwanie kolejnych klientów po targach BIG 5 w Dubaju,

- koncentrowanie się na sprzedaży produktów generujących wyższe marże - masztach prestiżowych i o wysokościach ponad 16 m.

-działania rozpoczęte i planowane w zakresie obniżania kosztów:

- redukcja blisko 17 etatów,

- likwidacja części samochodów służbowych,

- znaczne ograniczenie kosztów marketingu i reklamy,

- redukcja o ponad 1 000 000 zł stanów magazynowych do poziomu około 2 400 000 zł na koniec II kwartału 2009 roku.

Na wyniki finansowe w 2008 roku znaczny wpływ wywarły zdarzenia, na które Spółka nie miała wpływu, zwłaszcza załamanie na międzynarodowych rynkach finansowych w drugiej połowie roku. Pomimo pogorszenia wyników finansowych w 2008 roku fundamenty Spółki pozostają stabilne i nie ma zagrożenia zaprzestania działalności. W związku z podjętymi działaniami Zarząd Spółki oczekuje polepszenia wyników finansowych w 2009 roku. Biorąc pod uwagę niepewną sytuację, jaka panuje zarówno na rynku krajowym jak i rynkach eksportowych Spółki, szczególnie rynkach wschodnich oraz duże problemy z określeniem ceny aluminium i kursu walut trudno podać ostateczne prognozy nie popełniając błędu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

kom ebi abs/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl