Alumast SA przesuniecie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego

Alumast SA przesuniecie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego

Alumast SA przesuniecie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego

Nr: 7/2009

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 26.03.2009 roku podpisał aneks do umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za 2008 rok, zgodnie z którym przesunięty zostaje termin zakończenia badania sprawozdania finansowego nie później niż do dnia 1 czerwca 2009 roku. Głównym powodem przesunięcia terminu realizacji badania jest brak wiarygodnych dowodów potwierdzających warunki zawieranych przez Alumast S.A. transakcji opcyjnych oraz fakt podważenia przez Zarząd Spółki wyniku rozliczeń tych transakcji jak również niezgodność ich warunków ze składanymi przez Spółkę dyspozycjami. Zarząd Spółki wraz z Kancelarią Prawną podjął stosowne działania w celu wyjaśnienia kwestii spornych z bankiem oraz prowadzi rozmowy w celu polubownego zamknięcia tematu rozliczenia transakcji terminowych. Wyjaśnienie powyższych kwestii jest konieczne do właściwego przeprowadzenia badania przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

kom ebi zdz/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl