wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez DZ Bank Polska SA

ALUMAST SA wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez DZ Bank Polska SA

ALUMAST SA wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez DZ Bank Polska SA

Nr: 9/2009

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 4 maja 2009 roku otrzymał zawiadomienie z dnia 29 kwietnia 2009 o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z wniosku DZ Bank Polska S.A. Przedmiotem postępowania jest wierzytelność wynikająca z zawartych transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro o wartości: 971.719,57 zł (należność główna).

Zarząd Spółki podważa ważność zawartych transakcji, a tym samym zasadność kwot stanowiących wynik rozliczeń transakcji na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro.

Zarząd Spółki wspólnie z Kancelarią Prawną obsługującą Spółkę podjął stosowne działania w celu wyjaśnienia kwestii spornych z bankiem. Z początkiem b.r. Zarząd Spółki podjął rozmowy z DZ Bank Polska S.A. mające na celu polubowne rozwiązanie sprawy. W pierwszej kolejności - jako warunek dla polubownego rozstrzygnięcia ww. sprawy - Zarząd Spółki wniósł o udostępnienie nagrań z rozmów telefonicznych - będących w posiadaniu banku - dokumentujących przebieg rozmów transakcyjnych. Powodem wniosku był fakt, iż warunki rozliczeń przedstawiane przez bank odbiegały od warunków uzgodnionych w rozmowach telefonicznych będących podstawą rozliczeń pomiędzy stronami. Bank odmówił udostępnienia rozmów. W związku z tym Zarząd Spółki wystąpił o zabezpieczenie dowodów - rozmów telefonicznych (wniosek do sądu został złożony 6 marca b.r.) i ich udostępnienie. Wniosek został pozytywnie rozpoznany. W kwietniu br. Sąd zobowiązał bank do udostępnienia nagrań z rozmów transakcyjnych.

Zarząd Spółki obecne działania banku ocenia jako bezpodstawne i w związku z tym podejmie niezwłoczne działania zmierzające do ich zawieszenia do czasu rozpoznania powództwa o ustalenie nieistnienia zobowiązań objętych aktualnym postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym z wniosku banku.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 2 punkt 4.

kom ebi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl