uzupełnienie do rb nr 9/2009

ALUMAST SA uzupełnienie do rb nr 9/2009

ALUMAST SA uzupełnienie do rb nr 9/2009

Nr: 10/2009

Zarząd Alumast S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2009, informuje, iż 6 maja 2009 roku otrzymał kolejne zawiadomienia z dnia 5 maja 2009 r. o zajęciu wierzytelności w związku z wszczętym postępowaniem egzekucyjnym z wniosku DZ Bank Polska S.A. Zawiadomienia te zostały skierowane do firm i instytucji, w tym do przypadkowych firm, kontrahentów, z którymi spółkę Alumast S.A. aktualnie nie łączą relacje biznesowe.

Zarząd Spółki wspólnie z Kancelarią Prawną obsługującą Spółkę postanowił złożyć w związku z powyższym skargę na czynności komornicze opartą na zarzucie prowadzenia egzekucji z naruszeniem zasady stosowania sposobów egzekucji najmniej uciążliwych dla dłużnika. Bezpośrednim powodem złożenia skargi jest działanie banku jako wierzyciela gdyż działanie Komornika - związanego co od zasady wnioskami egzekucyjnymi wierzyciela - jest skutkiem "uciążliwego" sformułowania wniosków egzekucyjnych składanych przez Bank.

Równolegle Zarząd Spółki wspólnie z Kancelarią Prawną obsługującą Spółkę postanowił złożyć zażalenie na postanowienie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Dokument załączony do wniosku przez Bank nie spełnia wszystkich wymogów formalnych uprawniających do nadania mu klauzuli jak również nie zachodzą konieczne przesłanki warunkujące nadanie takiej klauzuli. W przypadku sądowego potwierdzenia, że doszło do bezprawnego i zawinionego wystawienia tytułu egzekucyjnego przez Bank, wszczęte na jego podstawie postępowanie egzekucyjne kwalifikowane będzie jako delikt Banku, rodzący jego odpowiedzialność wobec Spółki Alumast za szkody wywołane egzekucją wdrożoną na podstawie wystawionego bezprawnie bankowego tytułu wykonawczego. Ewentualne szkody w majątku Spółki Alumast, które wystąpią będą dochodzone w odrębnym trybie przez Spółkę.

Niezależnie od powyższego Spółka Alumast planuje niezwłoczne złożenie do sądu powództwa przeciwegzekucyjnego zmierzającego do wiążącego ustalenia braku istnienia jakichkolwiek zobowiązań z tytułu opcji walutowych lub ich unieważnienia. Powództwu będzie towarzyszyć złożenie wniosku o wstrzymanie wszelkich działań egzekucyjnych. Złożenie pozwu poprzedzone zostało wdrożeniem procedury zabezpieczenia dowodów w postaci nagrań rozmów transakcyjnych. Wydane zostało stosowne postanowienie sądu wzywające Bank do udostępnienia Spółce takich nagrań. Bank - w dalszym ciągu kwestionując zasadność postanowienia i zaprzeczając własnemu obowiązkowi udostępnienia takich nagrań - nagrania takie złożył w sądzie. Nagrania te zostały jednak zabezpieczone hasłem dostępu, którego Bank spółce nie udostępnił. Działanie takie Spółka Alumast traktuje jako ewidentny przykład naruszenia podstawowych zasad obrotu gospodarczego tj. rzetelności kupieckiej i działania w poszanowaniu praw klientów banku, jako instytucji zaufania publicznego. Działania takie noszą znamiona ukrywania dowodów i celowego utrudniania podmiotom prawa realizacji ich praw (prawa ustalenia ważności czynności prawnej, prawa ustalenia rzeczywistej treści czynności prawnej), jak również unikania rozpoznania zaistniałego sporu w rzetelnym procesie przed kompetentnym organem sądowym.

Działania Banku spowodowały też utratę renomy Spółki Alumast, oraz możliwości dalszej współpracy z dotychczasowymi klientami. Zarząd Spółki wystąpi ze stosowanymi roszczeniami w stosunku do Banku domagając się naprawienia szkody i zadośćuczynienia.

Zarząd Spółki w piśmie wystosowanym do Prezesa Zarządu DZ Bank Polska S.A. domaga się zaprzestania dotychczasowych działań i powrotu do deklarowanych przez Bank rozmów, które miały na celu polubowne rozwiązanie sporu względnie do doprowadzenia rozpatrzenia sporu przez kompetentny i niezależny organ sądowy.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 2 punkt 4, § 3 ust. 1.

kom ebi zdz/mln/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl