Alumast SA podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Alumast SA podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Alumast SA podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Nr: 12/2009

Zarząd Spółki Alumast S.A. podjął decyzję o złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. Bezpośrednią przyczyną złożenia przedmiotowego wniosku są działania DZ Banku, konsekwencją których jest brak możliwości regulowania przez Spółkę bieżących zobowiązań. Ponadto Spółka do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi na złożone wnioski i skargi do Sądu oraz do komornika, w związku z tym Zarząd nie może zwlekać z decyzją o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. Istotną przesłanką złożenia wniosku jest również fakt, iż Spółka odnotowuje wzrost sprzedaży, konsekwentnie realizuje program redukcji kosztów, stąd istnieją mocne podstawy do dalszego jej funkcjonowania.

Ponadto w dniu dzisiejszym, tj. 14 maja 2009 r. Spółka złożyła do Sądu wniosek o zabezpieczenie roszczeń Spółki o ustalenie nieistnienia lub stwierdzenie nieważności - w ramach powództwa przeciwegzekucyjnego - transakcji opcji walutowych i towarowych będących w chwili obecnej źródłem zobowiązań egzekwowanych przez DZ Bank. W następnej kolejności Spółka planuje złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego przeciwko bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, na podstawie którego DZ Bank prowadzi obecną egzekucję przeciwko Spółce w oparciu o fakt, iż zawarte przez Spółkę z DZ Bank transakcje opcji walutowych i towarowych są - zdaniem Spółki - nieważne.

Bank w piśmie skierowanym do Zarządu Spółki, mimo prowadzonej na szeroką skalę egzekucji, powodującej paraliż Spółki, twierdzi iż "w dalszym ciągu widzi możliwość prowadzenia rozmów co do sposobu zapłaty istniejącego i wymagalnego zobowiązania Alumast w stosunku do Banku. W przypadku przedstawienia przez Alumast propozycji zobowiązania, w tym także harmonogramu spłaty, który uwzględniałby rozłożenie zobowiązania na raty przy jednoczesnym przedstawieniu Bankowi propozycji zabezpieczenia takiej spłaty, Bank jest gotowy rozważyć natychmiastowe wstrzymanie wszczętej egzekucji."

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

kom ebi abs/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl