wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

ALUMAST SA wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

ALUMAST SA wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

Nr: 13/2009

Zarząd Alumast S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2009 z dnia 14 maja 2009 roku informuje, iż w dniu 18 maja 2009 roku skierował do Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu.

Bezpośrednią przyczyną złożenia przedmiotowego wniosku są działania podjęte przez DZ Bank Polska S.A., konsekwencją których jest brak możliwości regulowania przez Spółkę bieżących zobowiązań. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego zajęte zostały kluczowe aktywa Spółki: rachunki bankowe, nieruchomość, wierzytelności, środki trwałe oraz zapasy.

Zarząd Spółki działania banku ocenia jako bezpodstawne i w związku z tym podjął działania zmierzające do ich zawieszenia do czasu rozpoznania powództwa o ustalenie nieistnienia zobowiązań objętych aktualnym postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym z wniosku banku.

W zaistniałej sytuacji, w ocenie Zarządu, postępowanie sądowe jest najlepszą formą rozwiązania zaistniałego sporu, pozwalającą na dalsze funkcjonowanie Spółki. Istotną przesłanką złożenia wniosku jest również fakt, iż Spółka odnotowuje wzrost sprzedaży, konsekwentnie realizuje program redukcji kosztów, stąd istnieją mocne podstawy do dalszego jej funkcjonowania.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 2, pkt. 13.

kom ebi zdz/mln/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl