wypowiedzenie umowy factoringowej dla odbiorców zagranicznych

ALUMAST SA wypowiedzenie umowy factoringowej dla odbiorców zagranicznych

ALUMAST SA wypowiedzenie umowy factoringowej dla odbiorców zagranicznych

Nr: 17/2009

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w dniu 25 maja 2009 roku otrzymał oświadczenie Getin Bank S.A. z dnia 18 maja 2009 roku dotyczące rozwiązania umowy na świadczenie usług factoringowych dla odbiorców zagranicznych (factoring pełny) w trybie natychmiastowym. Bank uzasadnił swoją decyzję powołując się na postanowienia regulaminu świadczenia usług faktoringowych zgodnie z którym: "Faktor może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku (...) gdy ocena sytuacji prawnej bądź finansowej Faktoranta budzi wątpliwości, co do możliwości wykonania zobowiązań w stosunku do Faktora wynikających z umowy (oceny takiej dokonuje Faktor)".

W ramach umowy Faktor nabywał i finansował niewymagalne wierzytelności przysługujące Alumast S.A. z tytułu wykonywania umów handlowych do wysokości 250.000 euro. Zdarzenie to wpłynie na zmniejszenie płynności finansowej i zmianę polityki spółki co do udzielania kredytu kupieckiego kontrahentom zagranicznym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

kom ebi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl