zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy

ALUMAST SA zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy

ALUMAST SA zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Nr: 20/2009

Zarząd Alumast S.A. w Wodzisławiu Śląskim, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("ZWZA"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Stencel przy ul. Dworcowej 3 w Katowicach i rozpocznie obrady o godz. 10.00.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad ZWZA.

2. Wybór Przewodniczącego Obrad.

3. Sporządzenie Listy Obecności.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku Obrad.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008,

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,

d) pokrycia straty za rok obrotowy 2008,

e) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków poszczególnym członkom Zarządu,

f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków poszczególnym członkom Rady Nadzorczej,

g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni do udziału w obradach ZWZA są akcjonariusze, którzy złożą akcje na okaziciela i nie odbiorą ich przez końcem ZWZA oraz akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Alumast S.A., zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia ZWZA, tj. do dnia 26 czerwca 2009 roku. Akcje oraz świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30a, najpóźniej do dnia 19 czerwca 2009 roku do godz. 16.30.

Zarząd Alumast S.A. informuje, ponadto, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Osoby prawne delegują swojego przedstawiciela. Współuprawnieni z akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki.

Pełnomocnictwo do udziału w ZWZA powinno być wystawione w języku polskim na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Spółki.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 4 ust. 2 punkt 1.

kom ebi amp/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl