Raport bieżący 2/2010

ALUMAST SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast S.A. w upadłości układowej informuje, iż 29 kwietnia 2010 roku otrzymał od Pana Piotra Rybickiego zawiadomienie o następującej treści:

"Ja niżej podpisany, Piotr Rybicki, informuję, iż w dniu 28.04.2010 roku nabyłem 131.700 sztuk akcji ALUMAST S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Przed zmianą posiadałem 8.256 akcji, co stanowiło 0,38% udziału w kapitale zakładowym spółki (8.256 głosów, 0,38% w ogólnej liczbie głosów).

Po zmianie posiadam 139.956 akcji, co stanowi 6,66% udziału w kapitale zakładowym spółki (139.956 głosów, 6,66% w ogólnej liczbie głosów).

Niniejsze zawiadomienie stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z art. 69, ust. 1 oraz art. 69, ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl