Raport bieżący 3/2010

ALUMAST SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ zawiadomienie o zbyciu akcji emitenta

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Alumast S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2010 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Daniela Kowalskiego o następującej treści:

"Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji zawartych w dniach 27 kwietnia 2010 na rynku NewConnect zbyłem 256 752 sztuk akcji spółki ALUMAST S.A.

Przed dokonaniem transakcji posiadałam 256 752 sztuk akcji ALUMAST S.A. co stanowiło 11,78% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 256 752 głosów, co stanowiło 11,78% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ALUMAST S.A.

Po sprzedaży ww. akcji, posiadam 0 sztuk akcji ALUMAST S.A. co stanowi 0% udziału w kapitale Spółki i upoważnia do 0 głosów, co stanowi 0% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl