Raport bieżący 5/2010

ALUMAST SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ przekroczenie 5% głosów ogółem

Temat: Raport bieżący 5/2010

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść: Zarząd Alumast S.A. w upadłości układowej informuje, iż w 4 maja 2010 roku otrzymał od Pana Bartosza Boszko zawiadomienie o następującej treści:

"Ja niżej podpisany, Bartosz Boszko, informuję że w wyniku umów zawartych w dniu 28.04.2010 r. oraz transakcji na sesji giełdowej dnia 29.04.2010 roku, na dzień 04.05.2010 wraz z podmiotem zależnym SYSTEM CAPITAL SP. Z O.O. posiadam 193 916 sztuk akcji ALUMAST S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Przed nabyciem nie posiadałem akcji spółki ALUMAST S.A.

Posiadane akcje stanowią 8,89% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 193 916 głosów, to jest 8,89% w ogólnej liczbie głosów.

Niniejsze zawiadomienie stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z art. 69, ust. 1 oraz art. 69, ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."

kom espi zdz/mln/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl