Raport bieżący 14/2010

ALUMAST SA zawiadomienie o zbyciu akcji

Zarząd Alumast S.A. w upadłości układowej informuje, iż 15 listopada 2010 r. otrzymał zawiadomienie od spółki KDG Invest Limited o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, iż na skutek transakcji pakietowej dotyczącej sprzedaży 84 000 szt. Akcji Alumast S.A.(Emitent) zawartej w dniu 8 listopada 2010 roku na rynku NewConnect zmniejszyła się liczba posiadanych przez KDG Invest Limited akcji Emitenta oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji i zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów KDG Invest Limited posiadało 772 806 szt. Akcji Alumast S.A., co stanowiło 35,45% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 772 806 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 35,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Po sprzedaży akcji KDG Invest Limited posiada 688 806 akcji Alumast S.A., które stanowią 31,6% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 688 806 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 31,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, iż KDG Invest Limited nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Alumast S.A. Zawiadomienie dotyczy zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów oraz zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 33%."

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl