Raport bieżący 16/2010

ALUMAST SA zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Alumast S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 25 listopada 2010 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od BRE Wealth Management S.A. o następującej treści:

"Niniejszym, BRE Wealth Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 14, 00-065 Warszawa ("BRE WM"), na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.), działając w imieniu klientów , dla których BRE WM świadczy usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych ("Klienci"), informuje, że w wyniku nabycia akcji spółki ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 30 A ("Spółka"), udział Klientów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%.

Przed nabyciem akcji Spółki, Klienci BRE WM nie posiadali akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych zarządzanych przez BRE WM.

Po nabyciu akcji Spółki w wyniku transakcji pakietowej na rynku New Connect zawartej dnia 15 listopada 2010 r., i rozliczonej w dniu 18 listopada 2010 r. doszło do przekroczenia progu 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia na rachunkach Klientów BRE WM zapisanych jest 116 580 akcji, które stanowią 5,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 116 580 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 5,35% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ponadto BRE WM informuje, iż nie istnieją żadne podmioty zależne od BRE WM, które posiadałyby akcje Spółki oraz, że nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl